Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44287
Title: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBANK) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Đức Thành, người hướng dẫn
Trần, Quốc Phong
Keywords: Kinh tế tài chính;Năng lực cạnh tranh;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2011
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao năng lực cạnh tranh (NLCT) của các Ngân hàng thương mại (NHTM) trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế (KTQT). Phân tích và đánh giá thực trạng NLCT của Ngân hàng VPBank so với các đối thủ cạnh tra (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44287
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000377_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.