Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44288
Title: Quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Nợ nước ngoài;Quản lý tài chính;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế thế giới
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý nợ nước ngoài của các nước. Phân tích tình hình quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam, đánh giá thực trạng quản lý nợ nước ngoài của Việt Nam thời gian qua. Làm rõ được độ bền vững (mức độ nợ) của nợ nước ngoài (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44288
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000185_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.