Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44289
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Võ, Trí Thành, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Thảo
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Vận tải biển;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngành, nghiên cứu cụ thể với ngành vận tải biển Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng của ngành vận tải biển Việt Nam. Từ đó, làm rõ năng lực cạnh tranh của ngành trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng và đề xuất các gi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44289
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000154_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.