Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44291
Title: Hoạt động xuất khẩu sản phẩm bia của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Xuất khẩu;Bia;Sản phẩm
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động xuất khẩu bia của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Nghiên cứu, tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển sản phẩm bia của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Làm rõ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44291
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000150_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.