Họat động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại khu kinh tế Dung Quất : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44293Họat động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại khu kinh tế Dung Quất : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44293