Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44293
Title: Họat động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại khu kinh tế Dung Quất : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Xuân Hoan, người hướng dẫn
Phạm, Thu Hiền
Keywords: Kinh tế tài chính;Đầu tư trực tiếp;Đầu tư nước ngoài;Khu kinh tế Dung Quất
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thu hút đầu tư và hiệu quả hoạt động thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong mô hình khu kinh tế. Phân tích thực trạng thu hút đầu tư FDI trong khu kinh tế và xác định vai trò của vốn đầu tư nước ngoài đến sự phát tri (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44293
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000125_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.