Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44294
Title: Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sau khi gia nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thiết Sơn, người hướng dẫn
Tạ, Thu Hương
Keywords: Xuất khẩu;Dệt may;Việt Nam;WTO
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 126 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. KTTG và QHKTQT -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1. Những vấn đề chung liên quan đến xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam: phân tích những thay đổi trong môi trường chính sách liên quan đến xuất khẩu dệt may của Việt Nam sau khi gia nhập WTO, phân tích chi tiết các cam kết và quá trình điều chỉnh c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44294
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02785_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 978.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.