Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44295
Title: Hoạt động của công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trường hợp Công ty Tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn
Bùi, Huy Long
Keywords: Hội nhập kinh tế;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế tài chính;Tài chính;Tập đoàn kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 127 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày một số vấn đề cơ bản về công ty tài chính, vai trò của công ty tài chính trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là sự cần thiết của công ty tài chính đối với hoạt động của các tập đoàn kinh tế. Từ nghiên cứu hoạt động của các công ty tài chính th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44295
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02779_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.