Hoạt động của công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trường hợp Công ty Tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44295Hoạt động của công ty tài chính thuộc tập đoàn kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, trường hợp Công ty Tài chính Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44295