Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44296
Title: Tham gia hợp tác APEC của cộng đồng doanh nghiệp - thực trạng và giải pháp cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Tạ, Kim Ngọc, người hướng dẫn
Cấn, Thị Thu Hương
Keywords: APEC;Doanh Nghiệp;Kinh tế thế giới;Quan hệ kinh tế quốc tế
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ tổng quan về APEC: sự thành lập và phát triển, mục tiêu và cơ cấu tổ chức, vai trò và triển vọng của APEC. Trình bày bối cảnh tham gia hợp tác, và hình thức tham gia hợp tác APEC của cộng đồng doanh nghiệp khu vực. Phân tích, đánh giá thực trạng hợp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44296
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02768_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 941.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.