Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44297
Title: Đảm bảo công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Hàn Quốc - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 31 07
Authors: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Công bằng xã hội;Hàn Quốc;Kinh tế đối ngoại;Quan hệ kinh tế quốc tế;Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. KTTG & QHKTQT -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá các quan điểm bàn luận về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, đặc biệt đối với các nước đang phát triển. Phân tích thực tiễn tăng trưởng kinh tế và giải quyết vấn đề công bằng xã hội ở Hàn Quốc trong quá trình này thời kỳ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44297
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02766_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.