Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44299
Title: Năng lực cạnh tranh của mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Bích Liên
Keywords: Gạo;Năng lực cạnh tranh;Thương mại quốc tế;Xuất khẩu
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 123 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của nông sản xuất khẩu. Đánh giá năng lực cạnh tranh của mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho mặt hàn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44299
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02749_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.