Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44300
Title: Năng lực cạnh tranh một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Vũ, Công Ty, người hướng dẫn
Lê, Thị Bình
Keywords: Hội nhập kinh tế quốc tế;Nông sản;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 122 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu một cách có hệ thống năng lực cạnh tranh và sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hoá nông sản xuất khẩu của Việt nam trong bối cảnh hội nhập KTQT. Chỉ rõ những điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân làm giảm năng lực cạnh tranh của hà (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44300
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02724_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.