Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44301
Title: Năng lực cạnh tranh của ngành dệt - may Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Lan
Keywords: Hội nhập kinh tế quốc tế;Ngành dệt may;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 123 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam trên các khía cạnh: cạnh tranh nội lực và so với đối thủ. Từ đó thấy được những mặt mạnh và những mặt c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44301
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02711_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.