Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44302
Title: Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đối với giao thông vận tải Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Kim Anh, người hướng dẫn
Nguyễn, Khánh Hằng
Keywords: Giao thông vận tải;Kinh tế đối ngoại;Viện trợ phát triển;Vốn ODA
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về ODA và kinh nghiệm thu hút, sử dụng ODA của một số nước. Phân tích, đánh giá tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong ngành giao thông vận tải Việt Nam từ 1993 - 2009. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44302
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02700_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.