Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44303
Title: Chính sách xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Hà, Văn Hội, người hướng dẫn
Trương, Tài Lương
Keywords: Việt Nam;Hội nhập kinh tế quốc tế;Xuất khẩu dịch vụ
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về chính sách xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện hội nhập. Nghiên cứu chính sách xuất khẩu dịch vụ của một số nước điển hình như Trung Quốc, Thái Lan để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44303
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02658_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.