Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44304
Title: Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Nhật Bản từ thập kỷ 1990 đến nay: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Trần, Thị Nhung, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Phượng
Keywords: Khoa học công nghệ;Kinh tế đối ngoại;Nhật bản;Phát triển nguồn nhân lực;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế đối ngoại -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Chương 1: Một số nội dung lý luận chủ yếu về nguồn nhân lực khoa học công nghệ. Chương 2: Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Nhật Bản từ thập kỷ 1990 đến nay. Chương 3: Bài học kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho Việt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44304
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02626_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.