Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Nhật Bản từ thập kỷ 1990 đến nay: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44304Phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Nhật Bản từ thập kỷ 1990 đến nay: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44304