Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44305
Title: Hoạt động biên mậu các tỉnh biên giới vùng Đông Bắc Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Trần, Thu Hà
Keywords: Hoạt động biên mậu;Quan hệ thương mại;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu cơ sở của hoạt động biên mậu các tỉnh biên giới vùng Đông Bắc Việt Nam (cơ sở lý luận, các điều kiện, đường lối chính sách của hoạt động biên mậu Việt Nam- Trung Quốc ). Đánh giá thực trạng hoạt động biên mậu các tỉnh biên giới vùng Đông Bắc nướ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44305
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02650_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 984.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.