Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44307
Title: Hoạt động lữ hành quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi, người hướng dẫn
Bùi, Vũ An
Keywords: Du lịch;Hoạt động lữ hành;Kinh tế quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Làm rõ cơ sở khoa học về hoạt động lữ hành quốc tế của Việt Nam; nghiên cứu kinh nghiệm một số nước và rút ra bài học cho Việt Nam trong việc phát triển hoạt động lữ hành quốc tế. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Inbound của Việt Nam, nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44307
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02576_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.