Ngân sách nhà nước Mỹ với việc thực hiện chính sách khoa học công nghệ - gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44308Ngân sách nhà nước Mỹ với việc thực hiện chính sách khoa học công nghệ - gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44308