Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44308
Title: Ngân sách nhà nước Mỹ với việc thực hiện chính sách khoa học công nghệ - gợi ý cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi, người hướng dẫn
Đỗ, Vũ Hiền Anh
Keywords: Chính sách khoa học công nghệ;Kinh tế đối ngoại;Mỹ;Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. KTTG & QHKTQT -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về cơ sở khoa học và thực tiễn của việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện chính sách khoa học công nghệ của Mỹ gồm: Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ (KHCN), những giới hạn của lực lượng thị trường, cạnh tranh quyết l (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44308
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02521_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.