Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44309
Title: Hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA ) của liên minh Châu Âu ( EU ) đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Huyền
Keywords: Kinh tế quốc tế;Liên minh Châu Âu;Việt Nam;Vốn ODA;Vốn đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về ODA nói chung và ODA của Liên minh châu Âu (EU) nói riêng. Phân tích và làm rõ tác động ODA của EU đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tìm hiểu những cơ hội và thách thức để thu hút ODA của EU, từ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44309
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02508_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.