Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44311
Title: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ( ACB ) trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Hống Sơn, người hướng dẫn
Phạm, Ngọc Mai
Keywords: Kinh tế quốc tế;Ngân hàng;Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu;Tài chính
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 123 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Trình bày khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP ) Á Châu. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu. Đưa ra một số gợi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44311
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02506_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.