Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44313
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn
Trương, Tuấn Anh
Keywords: Hà Nội;Kinh tế quốc tế;Vốn;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Hà Nội. Khái quát đặc điểm nổi bật về tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hà Nội. Giới thiệu về nguồn vốn FDI phân chia theo: hình thức đầu tư, lĩnh vực đầu tư và theo đối tác đầu tư. Nghiên cứu và đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44313
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02503_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.