Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44314
Title: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ ( TRIPs ) và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Trần, Thị Mai Vân
Keywords: Hiệp định;Kinh tế đối ngoại;Quyền sở hữu trí tuệ;Thương mại
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận Văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát chung về sở hữu trí tuệ, Hiệp định TRIPs (Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ) và kinh nghiệm của một số quốc gia đi trước trong việc thực thi Hiệp định TRIPs. Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của hệ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44314
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02497_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.