Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44315
Title: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ( ODA ) trong các dự án cấp thoát nước tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi, người hướng dẫn
Phạm, Khánh Vân
Keywords: Cấp thoát nước;Dự án;Nguồn vốn;Vốn ODA
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và ODA trong lĩnh vực cấp thoát nước. Trình bày những kinh nghiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA ở một số nước và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. Tổng quan về đặc điể (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44315
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02492_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 905.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.