Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44317
Title: Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn
Phạm, Đăng Hưng
Keywords: Công ty xuyên quốc gia;Nhật bản;Việt Nam;Đầu tư
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày các nhân tố thúc đẩy các công ty đầu tư xuyên quốc gia (TNCs) Nhật Bản đến đầu tư tại Việt Nam. Khái quát về quá trình phát triển, đặc điểm cơ bản của TNC Nhật Bản và giới thiệu một số TNC Nhật Bản như: Mitsui Bussan, Mitsui Bishi, Nisho Iwai, Su (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44317
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02384_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.