Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44317Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44317