Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44319
Title: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBANK) trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huyền
Keywords: Hội nhập kinh tế quốc tế;Ngân hàng thương mại;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), đánh giá thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tr (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44319
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02366_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.