Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44320
Title: Sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương những năm đầu thế kỷ 21 và tác động của nó đến Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng, người hướng dẫn
Trần, Đăng Quỳnh
Keywords: Châu Á;Chính sách kinh tế;Kinh tế đối ngoại;Mỹ;Thái Bình Dương;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 119 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày các nhân tố cơ bản quy định sự điều chỉnh chính sách kinh tế của Mỹ đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) trong những năm đầu thế kỷ 21: sự thay đổi của bối cảnh quốc tế, phát triển năng động của khu vực CA-TBD, cũng như yêu cầu nội t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44320
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02359_Noi_Dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.