Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44322
Title: Chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc trước và sau khi gia nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Trịnh, Tiến Đạt
Keywords: Kinh tế tài chính;Trung quốc;Tỷ giá hối đoái
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 159 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái cũng như những tác động của nó tới nền kinh tế. Nghiên cứu về chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc trước và sau khi gia nhập WTO. Phân tích, đánh giá quá trình điều ch (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44322
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02248_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.