Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44326
Title: Phát triển bền vững thị trường chứng khoán Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Hạnh
Keywords: Kinh tế tài chính;Phát triển bền vững;Thị trường chứng khoán;Đầu tư chứng khoán
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn phát triển bền vững thị trường chứng khoán (TTCK). Đề tài lựa chọn 3 nước Trung Quốc, Thái Lan và Singapore là những nước gần, có điều kiện phát triển tương đồng với Việt Nam để rút ra bài học kinh ngh (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44326
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02244_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.