Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44327
Title: Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Lê, Bộ Lĩnh, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Hồng Linh
Keywords: Hàn Quốc;Kinh tế đối ngoại;Thương mại;Việt Nam;Xuất khẩu hàng hóa
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày những vấn đề chung về hoạt động xuất khẩu hàng hóa và cơ sở thực tiễn của hoạt động xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc. Phân tích, đánh giá thực của hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hàn Quốc trong thời gian qua: phân tích kim (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44327
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02234_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.