Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44328
Title: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tây (cũ) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Duy Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Phan
Keywords: Doanh Nghiệp;Hà Tây;Quản lý thuế;Vốn đầu tư;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa một số khía cạnh lý luận chung về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Tây từ năm 1999 (t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44328
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02212_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.