Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44330
Title: Tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc tới thương mại Việt Nam - Trung Quốc : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Thu
Keywords: ASEAN;Mậu dịch tự do;Thương mại hàng hóa;Trung quốc;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày những vấn đề lý luận chung về khu mậu dịch tự do, cũng như các nhân tố thúc đẩy xu hướng hình thành hiệp định khu vực mậu dịch tự do (FTA) trên thế giới hiện nay. Nghiên cứu những tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) tới (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44330
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02181_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.