Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44333
Title: Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong hội nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Tạ, Kim Ngọc, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hà
Keywords: Chính sách thương mại;Thương mại quốc tế;Tổ chức thương mại thế giới;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày khái niệm, vai trò, nội dung của điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế, làm rõ sự cần thiết điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam trong hội nhập WTO, đưa ra kinh nghiệm điều chỉnh của Trung Quốc và một số bài học kinh nghiệm đố (...)
128 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44333
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02041_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.