Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong điều kiện khi Việt Nam gia nhập WTO (trường hợp Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - PJICO) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44334Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong điều kiện khi Việt Nam gia nhập WTO (trường hợp Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - PJICO) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44334