Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44334
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ trong điều kiện khi Việt Nam gia nhập WTO (trường hợp Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex - PJICO) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Bích
Keywords: Bảo hiểm phi nhân thọ;Công ty bảo hiểm;Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex;Năng lực cạnh tranh;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 143 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày một số khía cạnh lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, làm rõ những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO. Phân tích, đánh giá quá trình phát (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44334
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02040_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.