Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44335
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Đào, Lê Minh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thế Ninh
Keywords: Chứng khoán;Công ty chứng khoán;Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn;Năng lực cạnh tranh;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Giới thiệu về công ty chứng khoán (CTCK) và các hoạt động kinh doanh chủ yếu. Nêu những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh của các CTCK. Nghiên cứu kinh nghiệm CTCK nước ngoài và sự gia tăng cạnh tranh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Giới thiệu về (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44335
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02032_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.