Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44337
Title: Thuế chống trợ cấp: Kinh nghiệm áp dụng của một số nước thành viên WTO và gợi ý với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Khu, Thị Tuyết Mai, người hướng dẫn
Trịnh, Thị Thanh Huyền
Keywords: Kinh tế đối ngoại;Thuế;Thuế chống trợ cấp;Việt Nam;WTO
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa một số vấn đề chung về thuế chống trợ cấp (TCTC) và quy định của WTO về TCTC. Trình bày những đặc điểm về áp dụng TCTC của các nước thành viên WTO. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng TCTC ở một số nước thành viên WTO (Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc), qua đó (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44337
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02023_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.