Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44338
Title: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc và những tác động đến quan hệ thương mại Việt - Trung : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Phạm, Thái Quốc, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Thái
Keywords: Trung quốc;ASEAN;Khu vực mậu dịch tự do;Quan hệ kinh tế quốc tế;Thương mại
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 114 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của sự hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA). Luận giải vai trò của ACFTA đối với quá trình phát triển kinh tế của các nước trong khu vực. Tập trung nghiên cứu những tiến triển của ACFTA và tác (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44338
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02022_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.