Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44339
Title: Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Lê, Nam Long
Keywords: Kinh tế;Ngân hàng ngoại thương;Tín dụng;Việt Nam;Xuất nhập khẩu
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế Quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại một số nước trên thế giới như: Mỹ, Trung Quốc,… Phân tích thực trạng về t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44339
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02009_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.