Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44340
Title: ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong ngành lâm nghiệp (nghiên cứu trường hợp 4 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai, Phú Yên giai đoạn 2001 - 2005) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Thị Kim Anh, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Hải
Keywords: Dự án;Lâm nghiệp;Nguồn vốn ODA;Ngân hàng phát triển châu Á;Quản lý tài chính
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Tổng quan cơ sở lý luận về Hỗ trợ phát triển chính thức của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Lâm nghiệp các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đi sâu tìm hiểu về tình hình sử dụng nguồn vốn ODA của ADB, tập trung nghiên cứu đến ODA vốn vay sử dụng (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44340
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02008_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.