Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44341
Title: Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Authors: Nguyễn, Danh Lương, người hướng dẫn
Vũ, Thu Giang
Keywords: Huy động vốn;Hội nhập kinh tế quốc tế;Ngân hàng thương mại;Tiền tệ
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 119 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Khái quát về ngân hàng thương mại và vai trò của nguồn vốn huy động đối với hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM), chất lượng huy động vốn và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến hoạt động huy động vốn của NHTM. Phân tích thực trạng hoạt động huy (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44341
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02005_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 894.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.