Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44342
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thép Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Trịnh, Vũ Minh
Keywords: Cạnh tranh kinh tế;Doanh nghiệp sản xuất;Ngành thép;Năng lực cạnh tranh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá những cơ sở làm tiền đề cho sự phát triển của ngành thép Việt Nam. Nêu kinh nghiệm của một số nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành sản xuất thép, rút ra bài học cho Việt Nam. Nghiên cứu t (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44342
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01908_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.