Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44343
Title: Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Ngọc Ánh
Keywords: Công nghệ thông tin;Nguồn nhân lực;Việt Nam;Đào tạo nguồn nhân lực
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Đề tài làm rõ cơ sở lý thuyết về nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) và đào tạo nguồn nhân lực CNTT. Phân tích kinh nghiệm của một số nước trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNTT. Phân tích thực trạng nhu cầu nhân lực và thực trạng đ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44343
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01907_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.