Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44344
Title: Phát triển dịch vụ cho thuê nhà ở tại các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Anh Khoa
Keywords: Dịch vụ;Khu công nghiệp;Nhà cho thuê;Nhà ở;Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dịch vụ cho thuê nhà ở, vai trò của Nhà nước trong việc hình thành hệ thống dịch vụ cho thuê nhà ở. Giới thiệu về dịch vụ cho thuê nhà ở của một số nước trên thế giới và những bài học kinh nghiệm về khuyến (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44344
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01906_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 713 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.