Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44345
Title: Thu hút và sử dụng ODA của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Duy Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Dũng
Keywords: Việt Nam;Vốn đầu tư;ODA;Ngân hàng thế giới
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về thu hút và sử dụng vốn ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) của Ngân hàng thế giới ở một số nước và bài học cho Việt Nam. Tổng quan về tình hình thu hút và sử dụng ODA nói chung tại Việt Nam trong giai đoạn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44345
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01905_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.