Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44347
Title: Tác động của việc gia nhập WTO đến phát triển nông nghiệp Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tươi
Keywords: Nông nghiệp;Phát triển nông nghiệp;Tổ chức thương mại thế giới
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Đưa ra những nhận xét ban đầu về những cam kết trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam khi gia nhập WTO: cam kết về mức thuế, về lộ trình cắt giảm thuế đối với hàng nông sản và trợ cấp với nông nghiệp. Phân tích những tác động tích cực của việc gia nhập WT (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44347
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01900_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 960.61 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.