Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44349
Title: Tín dụng nhà nước ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Nghiêm, Quý Hào
Keywords: Kinh tế tài chính;Tín dụng;Tín dụng nhà nước
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM
Trình bày cơ sở lý luận về tín dụng nhà nước trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; tổng kết kinh nghiệm của một số nước trong thực hiện tín dụng nhà nước nhằm rút ra bài học đối với Việt Nam. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nhà nước trong quá t (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44349
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01898_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 24.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.