Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44350
Title: Phát triển đặc khu kinh tế ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Hồi, người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Dung
Keywords: Chính sách kinh tế;Kinh tế Trung Quốc;Đặc khu kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Khái quát quá trình hình thành, phát triển và vai trò của khu kinh tế nói chung và đặc khu kinh tế nói riêng đối với các nền kinh tế đang phát triển. Phân tích, đánh giá thực tiễn phát triển của các đặc khu kinh tế ở Trung Quốc như Thâm Quyến, Chu Hải, Sán (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44350
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01897_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.