Phát triển đặc khu kinh tế ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44350Phát triển đặc khu kinh tế ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44350