Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44351
Title: Mặt trái của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 120 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đón (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44351
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01891_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 955.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.