Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44352
Title: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan hiện trạng và triển vọng : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Quang Thuấn, người hướng dẫn
Ngô, Minh Thanh
Keywords: Quan hệ kinh tế quốc tế;Thương mại;Việt Nam;Đài Loan;Đầu tư
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 124 tr. + CD-ROM
Phân tích các cơ sở hình thành và những nhân tố tác động tới quan hệ kinh tế Việt Nam - Đài Loan trong vòng 10 năm trở lại đây, đó là vấn đề toàn cầu hóa, khu vực hóa và liên kết kinh tế Đông Á, chính sách hướng Nam"của Đài Loan, đổi mới chính sách đối ng (...)"
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44352
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01887_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.