Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44353
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đỗ, Thế Tùng, người hướng dẫn
Lê, Thị Hương Quê
Keywords: Nghệ An;Đầu tư;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2008
Publisher: Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo và Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với phát triển kinh tế xã hội, làm rõ các điều kiện cần thiết như môi trường chính trị - xã hội ổn định, môi trường kinh tế thuận lợi, môi trường pháp lý… để tăng thu hút FDI vào nền kinh tế Việt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44353
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01978_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.