Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44354
Title: Quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Thị Thái Hà, người hướng dẫn
Đinh, Thị Thoan
Keywords: Quản lý doanh nghiệp;Quản lý nhà nước;Vốn đầu tư;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Làm rõ sự cần thiết, nội dung của hoạt động quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc và rút ra bài học ki (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44354
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01801_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 756.89 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.